baner ebankierzy

 
AKTUALNOŚCI
PORADNIKI
KONTA        osobiste
KREDYTY   gotówkowe  
                    samochodowe  
                    konsolidacyjne  
                    odnawialne  
                    mieszkaniowe  
POŻYCZKI   hipoteczne  
_____________________ 
KONTA        dla firm  
KREDYTY    obrotowe  
                    inwestycyjne   
                    pożyczki  
LEASING i FAKTORING  
_____________________ 
WINDYKACJA  
UBEZPIECZENIA  
INWESTYCJE  
WALUTY  
_____________________ 
wiadomosci  
inwestowanie
finanse osobiste
finanse dla firm
kredyty na START
polecam - zarabiam 
pożyczki bez BIK   
kontakt  
   
 
wiadomosci poradnikiinwestowaniefinanse osobiste
finanse dla firmkontaktpolecambezbik
Jak otrzymać kredyt dla firmy i jaki kredyt wybrać? Wskazówki dotyczące wyboru kredytu/pożyczki dla firmy oraz przydatne informacje dot.warunków, które należy spełnić, aby taki kredyt/pożyczkę uzyskać.

Aktualnie większość firm korzysta z finansowania zewnętrznego. Najczęstszymi formami finansowania są - kredyty kupieckie (czyli zakup od dostawców na wydłużone terminy płatności) lub kredyty, pożyczki bankowe. 

Posiadane przez właścicieli firm środki finansowe często okazują się niewystarczające. Najważniejszą sprawą jest wybór odpowiedniego produktu kredytowego. 

Najczęściej właściciele firm korzystają z:

- kredytów obrotowych /kredyt w rachunku bieżącym, kredyt rewolwingowy, odnawialny lub kredyt nieodnawialny w rachunku kredytowym spłacany w ratach/, 
- kredytów inwestycyjnych /na realizację określonych inwestycji/, 
- pożyczek pieniężnych /na dowolny cel/
- pożyczek hipotecznych /na dowolny cel/ - zabezpieczenie kredytu hipoteką na nieruchomości, 
- faktoringu /wykupu wierzytelności handlowych - tzw.finansowanie pod "faktury" - w celu poprawy płynności finansowej/. 

Firmy korzystają również z innych produktów parakredytowych, takich jak gwarancje bankowe, akredytywy. 

Jaki produkt wybrać? Najlepiej przed podjęciem decyzji - zapotrzebowanie na produkt kredytowy omówić z pośrenikiem kredytowym, doradcą bankowym, dyrektorem finansowym lub księgowym firmy. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z porad firm consultingowych lub pośredników finansowych. 

Przed aplikowaniem o kredyt i pożyczkę należy zadbać o zebranie odpowiednich dokumentów. Jeśli wykorzystujemy optymalizację podatkową i ograniczamy płacenie podatków, dobrze zadbać przed wnioskowaniem o kredyt, aby z dokumentów finansowych wynikało, że dzialalność firmy jest dochodowa. Jeśli firma generuje straty może mieć problem z pozyskaniem kredytu. Banki w szczególności zwracają uwagę na wyniki finansowe roczne oraz za okres bieżący, badana jest również dynamika przychodów, ocena pozycji bilansowych takich jak zapasy, należności. Zwraca się również uwagę na należności i zobowiązania przeterminowane, a także na wielkość pobrań właścicielskich /w szczególności pozycję bilansową - należności inne - w przypadku podmiotów prowadzących tzw.pełną księgowość/. Podczas analizy finansowej badane są podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe takie jak rentowność /dochodowość/, wskaźnik zadłużenia, rotacji należności i zobowiązań. Warto również odpowiednio wcześnej zadbać o uregulowanie zobowiązań względem urzędu skarbowego, zakładu ubezpieczeń społecznych, urzędu miasta. Rachunki bankowe powinny być również wolne od zajęć egzekucyjnych. 

Podstawowymi dokumentami wymaganymi przez banki są: - wniosek kredytowy wraz z załącznikami /dane dot.prowadzonej działalności gospodarczej, odbiorców, dostawców, posiadanych kredytów, pożyczek, dane dot.reprezentantów, właścicieli firmy oraz informacje dot.proponowanego zabezpieczenia/

Wymagane przez Bank dokumenty możemy podzielić na 3 sekcje: dokumenty formalno-prawne, dokumenty finansowe oraz dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia.

Z reguły wymagne do wglądu - dowody osobiste kredytobiorców i ich małżonków - dokumenty formalno-prawne - w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej mogą to być: zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie regon, nip, ewentualnie umowa spółki, w przypadku spółek zarejestrowanych w KRS - odpis z KRS, umowę spółki wraz z aneksami.

Większość banków oczekuje aktualnych dokumentów - np.nie starszych niż 3 mce, niektóre banki pozwalają na przyjęcie starszych dokumentów pod warunkiem złożenia oświadczenia o aktualności zawartych w nich danych - dokumenty finansowe - takie jak np.podatkowa księga przychodów i rozchodów /okres bieżący oraz np.za ostatnie 2 lata/, roczne deklaracje podatkowe /za 2 lata/, ewidencja środków trwałych, analityczne zestawienia na formularzach banku, bilans i rachunek zysków i strat /jeśli jest sporządzany - za okres bieżący oraz okresy roczne/, w niektórych przypadkach będziemy musieli również sporządzić prognozy finansowe na okres kredytowania. Dokumentami wymaganymi są też często opinie bankowe, leasingowe - zaświadczenia z ZUS i US, urzędu miasta /np.podatek od nieruchomości/ - dokumenty potwierdzające własność, najem lub dzierżawę - dot.miejsc prowadzenia działalności gospodarczej - dokumenty dot.proponowanych zabezpieczeń kredytu - czasem do wglądu - wyciągi bankowe - w przypadku kredytów inwestycyjnych - dokumenty dot.realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego - np.dot.zakupywanego środka trwałego, udokumentowania posiadania tzw.udziału własnego, możemy również zostać poproszenie o biznesplan, w przypadku inwestycji związanych z nieruchomościami - projekt budowlany, kosztorys, posiadane zezwolenia - w przypadku, gdy prowadzona działalność wymaga koncesji lub zezwolenia - do wglądu w/w dokumenty - w przypadku spłaty zadłużenia w innym banku - umowy kredytu dot.wierzytelności podlegających spłacie oraz dodatkowe dokumenty takie jak: harmonogramy spłat, wyciągi, opinie, zaświadczenia Warto również zorientować się czy posiadamy pozytywną historię kredytową jako firma /pozytywna opinia bankowa, brak zajęć egzekucyjnych, pozytywna opinia leasingowa/, w przypadku osób fizycznych - również pozytywna historia kredytowa w BIK /polecam sprawdzenie przed złożeniem wniosku - można samodzielnie wystąpić do BIK o raport lub zamówić go - Klienci m.in.PKO BP oraz INTELIGO mogą wystąpić o raport uruchamiając w/w usługę dostępną dla posiadaczy rachunków osobistych - polecam w szczególności rozważenie założenie bezpłatnego rachunku w INTELIGO - dostępne z w/w portalu - raporty BIK w Inteligo zamówisz online i zajmuje to tylko chwilę. Można wybrać, czy raport chcemy otrzymać w wersji elektronicznej, dostarczanej automatycznie po dokonaniu zakupu, czy w wersji drukowanej, która zostanie dostarczona pocztą pod wskazany adres. - założenie konta - najprościej po wejściu na portal w zakładkę konta / konta osobiste i wybraniu INTELIGO. Można oczywiście zarejestrować się w portalu BIK.PL (odnośnik również na portalu) 
Bank może sprawdzać nas również w innych bazach, jak np.bazie klientów nierzetelnych, w Krajowym Rejestrze Długów /KRD/, nasze dokumenty w bazie dokumentów zastrzeżonych. W przypadku stwierdzenia figurowania w w/w rejestrach możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu. Również zła historia BIK może spowodować odrzucenie wniosku. Należy zwrócić uwagę, że aktualnie nie tylko zła historia BIK odnośnie zobowiązań prywatnych ma znaczenie. Wiele banków korzysta z systemu wymiany informacji kredytowych w oparciu o BIK PRZEDSIĘBIORCY. 

Po skompletowaniu dokumentacji możemy przystąpić do złożenia wniosku kredytowego. Pamiętajmy, że cena kredytu może zależeć od naszej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz proponowanych zabezpieczeń. Jako zabezpieczenie kredytu stosuje się m.in.weksel, poręczenie, hipotekę na nieruchomości, zastaw, przewłaszczenie, cesja wierzytelności. Jeśli mamy problem z zabezpieczeniem możemy również spróbować z pomocy funduszów poręczeń kredytowych. 

 
Copyright (c)2014-2017 kredyty, pożyczki, leasing, faktoring, konta, centrumobrotu, kredyty firmowe, bez bik, restrukturyzacja, konsolidacja, doradztwo - Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. tak, rozumiem